تبلیغات جالب و خلاقانه

کسی که تبلیغات را متوقف می کند تا در پول صرفه جویی کند.
مانند کسی است که ساعتی را از کار می اندازد تا در وقت صرفه جویی کند…
“هنری فورد”